• Grootste showtuin in het Noorden
  • Snelle bezorging
  • A-kwaliteit assortiment
menu

Algemene actievoorwaarden HEGO Buiten
 

Algemeen

1. Deze bijzondere actievoorwaarden zijn van toepassing op de actie "HEGO Buiten hommerts Draai aan het rad", hierna "actie"

2. Organisator van deze actie is Hego Handel B.V., gevestigd te 8622 DC Hommerts aan de Jeltewei 244, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 62898353, hierna “organisator”.

3. Deze actie is geldig op 10 juni 2023 van 10.00 - 16.00 uur.

4. Op deze actie zijn de algemene actievoorwaarden van Hego Handel B.V. van toepassing. Bij strijd tussen de bijzondere en de algemene actievoorwaarden hebben de bijzondere voorwaarden voorrang. De bijzondere en de algemene actievoorwaarden van Hego Handel B.V. zijn te raadplegen onder www.hegobuiten.nl/algemene-actievoorwaarden en zijn verkrijgbaar bij de informatiebalie van Hego Handel B.V. in Hommerts

5. Door deelname aan de actie verklaart de deelnemer zich akkoord met deze voorwaarden. De organisator en de deelnemers zijn gebonden aan deze voorwaarden.

Inhoud van de actie

6. Iedereen die op 10 juni 2023 van 10.00 – 16.00 uur langskomt bij HEGO Buiten in Hommerts kan deelnemen aan deze actie.

7. Iedereen kan deelnemen nadat het zijn of haar NAW gegevens + telefoon nummer en email adres heeft verstrekt. 

8. Voor elke unieke adres op de aanmelding mag (1) draai aan het Rad worden gegeven.

9. De aanbieding bij het vakje waar het Rad stopt, geeft aan wat de prijs is die de deelnemer gewonnen heeft. 

10. De te winnen aanbiedingen zijn: 

1x     50% korting (eenmalig besteedbaar in geheel 2023 en tot een maximale order waarde van €5000,-. Uitsluitend toepasbaar op fysieke goederen)
8x    15% korting (eenmalig besteedbaar in geheel 2023. Uitsluitend toepasbaar op fysieke goederen)
8x    3 zakgoed producten van michel oprey of florentus naar keuze
8x    Schep
9x    Green Ex
16x   10% korting (eenmalig besteedbaar in geheel 2023. Uitsluitend toepasbaar op fysieke goederen)
26x  5%  korting (eenmalig besteedbaar in geheel 2023.Uitsluitend toepasbaar op fysieke goederen)

11. De op de communicatiemiddelen van de actie getoonde beelden van de te winnen prijzen, kunnen afwijken van de aan de winnende deelnemer uit te keren prijzen van de actie, zoals hiervoor sub 10 omschreven. Aan deze afbeeldingen kunnen geen rechten worden ontleend.

12. De actie met toelichting wordt vermeld op de website www.hegobuiten.nl/algemene-actievoorwaarden

Vereisten voor deelname

13. Deelname aan de actie staat open voor iedere natuurlijke persoon met een vaste woon- of verblijfplaats in Nederland, die op het moment van deelname ouder is dan 18 jaar en die op 10 juni 2023 aanwezig is bij HEGO Buiten in Hommerts.

14. Deelname aan deze actie is uitgesloten voor medewerkers van de organisator alsmede voor eenieder die op enigerlei wijze direct of indirect in organisatorische zin betrokken is bij de actie.

15. De organisator behoudt zich te allen tijde het recht voor om een deelnemer om haar moverende redenen te weigeren of te diskwalificeren, zonder dat de deelnemer enige aanspraak kan doen gelde jegens de organisator. 

Vaststelling van de winnaar en prijsuitreiking

16. Het Rad geeft aan of de deelnemer een prijs wint en zo ja, wat de gewonnen prijs is. Indien dit een fysiek goed betreft wordt deze prijs ter plaatse overhandigd. 

17. Het recht op een prijs is niet inwisselbaar voor geld of andere prijzen. 

18. Indien een prijs om welke reden dan ook niet wordt uitgekeerd, blijft deze eigendom van de organisator. Ook bij weigering van de prijs door een prijswinnaar, blijft deze eigendom van de organisator.

Publiciteit

19. De prijswinnaar stemt er door middel van deelname aan de actie mee in dat zijn/haar naam voor de bekendmaking van de winnaar genoemd wordt op: www.hegobuiten.nl/algemene-actievoorwaarden

20. Indien de prijswinnaar op verzoek van de organisator meewerkt aan enige andere vorm van publiciteit, zal rekening worden gehouden met de redelijke wensen van de prijswinnaar. 

21. De prijswinnaar is niet gerechtigd tot enige vergoeding hoe ook genaamd en doet afstand van enig aanspraak in verband met publicatie en publiciteit zoals beschreven in deze voorwaarden. Alle eventuele publicatie- en publicitaire materialen (inclusief beeldmateriaal) zullen het volledige eigendom zijn c.q. worden van de organisator. 

Vragen/klachten

22. De deelnemer aan deze actie kan binnen 30 dagen na 10 juni 2023 uitsluitend schriftelijk reclameren omtrent een al dan niet toegekende prijs via e-mailadres info@hegobuiten.nl Een daarna ontvangen reclame wordt niet meer in behandeling genomen en de eventuele rechten van de betreffende deelnemer zijn dan vervallen. Deelnemers die tijdig schriftelijk hebben gereclameerd, ontvangen binnen dertig dagen na het indienen van hun klacht een schriftelijke gemotiveerde reactie.

23. De meeste gestelde vragen over deze actie worden beantwoord op www.hegobuiten.nl/algemene-actievoorwaarden

Slotbepalingen

24. Over de algemene actievoorwaarden en de bijzondere actievoorwaarden kan niet worden gecorrespondeerd.

25. De organisator kan niet verantwoordelijk of aansprakelijk gesteld worden voor storingen aan en/of fouten van het netwerk, internetsites, software en hardware en evenmin voor eventuele foutieve invoer en/of verwerking van deelnamegegevens. De organisator sluit iedere aansprakelijkheid ter zake volledig uit.

26. De organisator is niet verantwoordelijk voor druk- en zetfouten op de site, in de folders of in andere communicatie-uitingen. Aan onrechtmatige prijsinformatie of overige informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

27. De organisator kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor enige schade veroorzaakt door of verband houdende met de actie of de door de organisator uit te 5 keren c.q. uitgekeerde prijs of anderszins. Iedere aansprakelijkheid van de organisator in verband met de actie wordt geheel en volledig uitgesloten.

28. De organisator behoudt zich het recht voor de actievoorwaarden tussentijds te wijzigen, dan wel de actie stop te zetten, indien bijzondere omstandigheden daartoe aanleiding geven.

29. 'HEGO Buiten' is een geregistreerde handelsnaam van Hego Handel B.V.

30. Niets met betrekking tot de actie mag worden verveelvoudigd of gepubliceerd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de organisator.

31. Deze bijzondere actie is een promotioneel kansspel. Hego Handel B.V. houdt zich aan de daarvoor geldende Gedragscode Promotionele Kansspelen.

 

www.hegobuiten.nl gebruikt cookies om de website te verbeteren en te analyseren, voor social media en om ervoor te zorgen dat je relevante advertenties te zien krijgt. Als je meer wilt weten over deze cookies, klik dan hier voor ons cookie beleid. Bij akkoord geef je www.hegobuiten.nl toestemming voor het gebruik van cookies op onze website.
 Cookies NIET accepteren