• Grootste showtuin in het Noorden
 • Snelle bezorging
 • A-kwaliteit assortiment
 • Uw winkelwagen is leeg
Winkelmandje wijzigen
menu

 

Privacyverklaring HEGO Buiten.nl

 
 1. Over ons 

Hego Handel B.V. in deze handelend onder de handelsnaam HEGO Buiten.nl (hierna: “HEGO Buiten”) is de verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming. Onze contactgegevens zijn:

 

HEGO Buiten.nl
Jeltewei 244

8622 DC Hommerts 

Tel: 0515-442 504

KvK: 62898353

 

Vragen of verzoek indienen?

Mail: info@hegobuiten.nl

T.a.v. de heer J. Schilstra

 

Deze privacyverklaring is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van HEGO Buiten. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze privacyverklaring is 17-11-2021. Met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. 

 
 1. Persoonsgegevens

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Bedrijfsnaam
 • Voornaam
 • Voorletters
 • Achternaam
 • Functie
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Postadres
 • Factuuradres
 • Verzendadres
 • Bankgegevens
 • Openstaand saldo
 • Contactgeschiedenis
 • Relatienummer
 • Afgenomen producten en diensten
 • Ip-adres
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt via website, correspondentie en telefoongesprekken
 
 1. Doeleinden 

Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met overeenkomst die u met ons heeft gesloten.

 

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 1. Voor de ontwikkeling, naleving en tenuitvoerlegging van de overeenkomst die u met ons heeft gesloten (om u te kunnen bereiken indien dit nodig is om onze dienstverlening te kunnen uitvoeren, om goederen en diensten af te leveren etc.).
 2. Ter afhandeling van betalingen en ter administratie van onze facturen. 
 3. Voor de uitvoering van een bruikbaarheids- en kwaliteitsanalyse om onze diensten te verbeteren.
 4. Voor het toezenden van promotie, nieuwsbrieven en andere marketingdoeleinden. 
 
 1. Grondslag 

De gegevens die wij verwerken in het kader van voornoemde doeleinden hebben de volgende grondslag: 

 1. Wij verwerken uw gegevens uitsluitend voor de uitvoering van de overeenkomst die u met ons heeft gesloten. 
 2. De rechtsgrondslag op basis waarvan wij uw gegevens mogen verwerken voor onze financiële administratie is de wettelijke plicht die wij daartoe hebben. 
 3. De rechtsgrond op basis waarvan wij uw gegevens mogen verwerken voor bruikbaarheids- en kwaliteitsanalyse om onze diensten te verbeteren is het rechtmatig belang wat wij hebben om de bruikbaarheid van de website en de tevredenheidsgraad van de gebruiker te analyseren ter waarborging van een kwaliteitsvollere dienstverlening.
 4. De rechtsgrond op basis waarvan wij uw gegevens mogen verwerken voor het toezenden van nieuwsbrieven, is de toestemming die wij hiervoor van u ontvangen. 
 
 1. Ontvangers van de persoonsgegevens

Wij delen uw persoonsgegevens met de volgende derden:

 1. Betaaldiensten. 
 2. Softwareleveranciers. 
 3. Boekhoudprogramma’s. 
 4. Netwerkbeheerders.
 5. Google Analytics.
 6. Externe adviseurs.
 7. Marketeers.
 

Indien de derde uitsluitend in onze opdracht en ten behoeve van ons optreedt als verwerker, sluiten wij met de betreffende derde een verwerkersovereenkomst. In de verwerkersovereenkomst worden afspraken gemaakt over de bescherming van uw gegevens en de verwezenlijking van uw rechten als betrokkene. 

 
 1. Doorgifte buiten de Europese Unie

Wij delen de op u betrekking hebbende persoonsgegevens niet met derden buiten de Europese Unie of de Europese Economische Ruimte.

 
 1. Bewaartermijn 

HEGO Buiten bewaart persoonsgegevens die zij verwerkt niet langer dan noodzakelijk is voor de verwerkingsdoeleinden die in deze privacyverklaring zijn genoemd. 

 

Wanneer u uw persoonsgegevens heeft verstrekt voor het ontvangen van de nieuwsbrief worden uw persoonsgegevens bewaard voor zolang u de nieuwsbrief wilt ontvangen. Wanneer u zich uitschrijft voor de nieuwsbrief zullen uw persoonsgegevens worden vernietigd.

 
 1. Uw rechten met betrekking tot de te verwerken persoonsgegevens 

Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heeft u als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Wij leggen u hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe u zich hierop kunt beroepen.

 

Inzagerecht
U heeft het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. U kunt het verzoek indienen bij onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de categorie waaronder wij deze gegevens hebben opgeslagen.

 

Vergetelheid

U heeft het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te verwijderen. Dit voorzover ze niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor wij ze moeten verwerken zoals hiervoor omschreven, of voor zover wij niet langer gerechtigd zijn ze te verwerken. U ontvangt binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens, voor zover mogelijk, worden verwijderd.

 

Rectificatierecht
U heeft het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.

 

Beperking van de verwerking

U heeft het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken. Bijvoorbeeld indien de gegevens niet meer juist zijn, de verwerking onrechtmatig is, of indien wij uw persoonsgegevens niet meer nodig hebben. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens tot u de beperking opheft niet langer worden verwerkt.

 

Gegevensoverdraagbaarheid

U heeft het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens over u die wij hebben verwerkt of in opdracht van ons door andere verwerkers of derden zijn verwerkt. 

 

Bezwaar en overige rechten

U heeft in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door of in opdracht van HEGO Buiten. Als u bezwaar maakt zullen wij de gegevensverwerking onmiddellijk staken in afwachting van de afhandeling van uw bezwaar. Is uw bezwaar gegrond dat zullen wij afschriften en/of kopieën van gegevens die wij (laten) verwerken aan u ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken. Maakt u bezwaar tegen het gebruik van persoonsgegevens ten behoeve van direct marketing, dan zullen wij uw persoonsgegevens daar niet langer voor inzetten.

 

Toestemming intrekken 

Hebben wij uw gegevens voor een bepaald doel verkregen op basis van uw toestemming, dan mag u deze toestemming te allen tijde intrekken. Het intrekken van de toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking vóór de intrekking.

 

Klachten 

Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:  https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 
 1. Beveiliging persoonsgegevens

Wij hebben passende organisatorische en technische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of andere vormen van onrechtmatige verwerkingen. Deze maatregelen zorgen voor een beveiligingsniveau dat past bij de gegevens die wij verwerken. Wij werken onder meer met beveiligde verbindingen. Onze server is daarnaast beveiligd door middel van een firewall. Ook nemen wij maatregelen met betrekking tot (fysieke) toegangsbeveiliging. Bestaande uit vergrendelde computerschermen, het op regelmatige basis wijzigen van wachtwoorden c.q. codes, het hashen van wachtwoorden en het hanteren van een clean desk beleid. 

 
 1. Verplicht delen persoonsgegevens

In sommige gevallen is de verwerking van uw persoonsgegevens noodzakelijk. Bijvoorbeeld wanneer wij u een dienst willen aanbieden of wij een overeenkomst met u moeten nakomen. Als u de noodzakelijke informatie niet invult, zijn wij niet in staat om onze dienst aan u te leveren.

 
 1. Profilering 

HEGO Buiten maakt geen gebruik van profileringstechnieken of een andere vorm van geautomatiseerde besluitvorming.

 
 1. Cookies

Voor een zo goed mogelijke werking van deze website worden cookies gebruikt. Gelieve ons cookiebeleid te lezen voor meer gedetailleerde informatie over de cookies, het doel ervan en verdere belangrijke informatie. HEGO Buiten haar cookiebeleid is raadpleegbaar via: https://www.hegobuiten.nl/cookies

 
 1. Wijziging in de privacyverklaring 

Wij behouden te allen tijde het recht onze privacyverklaring te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie. Als de nieuwe privacyverklaring gevolgen heeft voor de wijze waarop wij uw reeds verzamelde gegevens verwerken, dan brengen wij u daarvan per e-mail op de hoogte. 

 

www.hegobuiten.nl gebruikt cookies om de website te verbeteren en te analyseren, voor social media en om ervoor te zorgen dat je relevante advertenties te zien krijgt. Als je meer wilt weten over deze cookies, klik dan hier voor ons cookie beleid. Bij akkoord geef je www.hegobuiten.nl toestemming voor het gebruik van cookies op onze website.
 Cookies NIET accepteren