• Grootste showtuin in het Noorden
  • Snelle bezorging
  • A-kwaliteit assortiment
  • Uw winkelwagen is leeg
Winkelmandje wijzigen
menu

Algemene Voorwaarden HEGO Buiten
 

Definities 
De met een hoofdletter geschreven begrippen in deze Algemene Voorwaarden hebben, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven, de navolgende betekenis: 

Algemene Voorwaarden
Onderhavige Algemene Voorwaarden. 

Consument 
Elke Koper die natuurlijke persoon is en niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf. 

Koper
Iedere natuurlijk persoon of rechtspersoon die al dan niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, wederpartij van Verkoper, met wie Verkoper een Overeenkomst aangaat of met wie Verkoper in gesprek is over het sluiten van een (koop)overeenkomst.

Verkoper
De gebruiker van deze Algemene Voorwaarden in de zin van artikel 6:231 sub b Burgerlijk wetboek, zijnde Hego Handel B.V., gevestigd te 8622 DC Hommerts, aan Jeltewei 244, ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 62898353, waaronder tevens begrepen diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n) en rechtsopvolger(s) en in deze handelend onder de handelsnaam “HEGO Buiten”. 

Overeenkomst
De (koop) Overeenkomst tussen Verkoper en Koper, inclusief eventuele bijlagen, waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn. 

Artikel 1.     Toepasselijkheid 
1.1    Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en offertes van en alle Overeenkomsten met Verkoper. Van het in deze Algemene Voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken, indien en voor zover zulks uitdrukkelijk schriftelijk tussen partijen is overeengekomen.

1.2    Naast deze Algemene Voorwaarden kunnen door Verkoper aanvullende voorwaarden van toepassing worden verklaard. Indien bepalingen uit de aanvullende voorwaarden in strijd zijn met deze Algemene Voorwaarden, prevaleren de aanvullende voorwaarden. Alle (eventueel) door Koper gehanteerde algemene of bijzondere voorwaarden worden door Verkoper uitdrukkelijk van de hand gewezen.

1.3    Bij onverenigbaarheid van deze Algemene Voorwaarden met de bepalingen in de Overeenkomst prevaleert de Overeenkomst.

1.4    Indien een of meerdere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, blijven de overige bepalingen in deze Algemene Voorwaarden volledig van toepassing. In dergelijk geval zullen partijen de desbetreffende bepaling(en) in onderling overleg vervangen door één of meer nieuwe bepalingen, waarvan de strekking zoveel mogelijk overeenkomt met de oorspronkelijke bepaling(en). 

1.5    Bij interpretatieverschillen tussen de onderhavige Nederlandse Algemene Voorwaarden en de eventuele vertaling daarvan, is de Nederlandse versie doorslaggevend.

Artikel 2.     Offertes en aanbiedingen 
2.1    Alle offertes en/of aanbiedingen c.q. prijsopgaven van Verkoper, in welke vorm dan ook, zijn geheel vrijblijvend en herroepelijk, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen. Verkoper kan de offerte of aanbieding intrekken, zolang Koper deze niet heeft aanvaard. Het in de offerte bepaalde vervalt in ieder geval uiterlijk 30 (dertig) dagen na dagtekening van de offerte. 

2.2    Toezending van offertes, prijsopgaven en/of (andere) documentatie verplicht Verkoper nimmer tot acceptatie van de opdracht c.q. Overeenkomst.

2.3    Als de opdracht en aanvaarding daarvan onderling verschillen, is slechts overeengekomen waartoe Verkoper zich in de aanvaarding c.q. orderbevestiging heeft gebonden.

2.4    Voor alle offertes en aanbiedingen geldt dat deze zijn gebaseerd op de door Koper verstrekte gegevens. Bij (achteraf) gebleken onjuistheid c.q. onvolledigheid daarvan kan Verkoper aan een (geaccepteerde) offerte of aanbieding geen rechten ontlenen. 

Artikel 3.    De Overeenkomst
3.1    De Overeenkomst van koop en verkoop van materialen en/ of het verrichten van werkzaamheden wordt eerst bindend voor Verkoper door haar schriftelijke bevestiging danwel door acceptatie van de aanbieding door Koper. Onder acceptatie van een aanbieding wordt in dit verband verstaan een mondelinge of schriftelijke acceptatie, alsmede de plaatsing van een bestelling door Koper op basis van een aanbieding van Verkoper, dan wel een begin van uitvoering van de aanbieding door Verkoper, zonder onverwijld protest van Koper. 

3.2    Wijziging van een Overeenkomst behoeft de schriftelijke instemming van Verkoper.

3.3    Afspraken met, of toezeggingen of mededelingen gedaan door ondergeschikt personeel van Verkoper zijn eerst bindend nadat deze namens Verkoper schriftelijk zijn bevestigd door daartoe bevoegde persoon. Als ondergeschikt personeel zijn in dit verband te beschouwen alle werknemers en medewerkers die geen vertegenwoordigingsbevoegdheid hebben. 

3.4    Gegevens betreffende het aangebodene zoals eigenschappen, maten, kleur, alsmede gegevens in drukwerken, tekeningen, afbeeldingen, door Verkoper bij de aanbieding verstrekt, zijn nimmer bindend voor Verkoper en gelden louter als voorbeeld. 

Artikel 4.     Prijzen 
4.1    Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, vermeld Verkoper de prijzen in euro’s en inclusief BTW, andere belastingen, heffingen en rechten. 

4.2    De prijs die Verkoper voor de door haar te verrichten prestatie heeft opgegeven geldt uitsluitend voor de prestatie conform de overeengekomen specificaties.

4.3    Bij samengestelde aanbiedingen bestaat geen verplichting tot levering van een gedeelte van de totale prestatie tegen het voor dit gedeelte in het aanbod vermelde bedrag of tegen een evenredig gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs.

Artikel 5.    Prijswijziging
5.1    De in offertes, orderbevestigingen en Overeenkomsten vermelde prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van de totstandkoming van de Overeenkomst geldende kostenfactoren, zoals valutakosten, fabrikantenprijzen, grondstof- en materiaalprijzen, loon- en transportkosten, verzekeringspremies, belastingen, invoerrechten en andere heffingen van overheidswege. Tenzij anders vermeld, geschieden alle prijsopgaven onder voorbehoud van prijswijzigingen. 

5.2    Indien Verkoper zich na datum van sluiting van de Overeenkomst, maar vóór de dag van de levering, geconfronteerd ziet met een kosten verhoging in een van de kostenfactoren zoals genoemd in het voorgaande artikel, behoudt Verkoper zich het recht voor deze bij Koper in rekening te brengen. Indien zulks geschiedt binnen één maand na het sluiten van de Overeenkomst hebben zowel Verkoper als Koper het recht de Overeenkomst te ontbinden. 

5.3    Los van het voorgaande geldt, dat als Koper tevens Consument is, de prijzen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de Overeenkomst slechts verhoogd kunnen worden als gevolg van wettelijke regelingen of bepalingen. In dergelijk geval is Koper te allen tijde bevoegd de Overeenkomst te ontbinden. 

5.4    Als Koper tevens Consument is, geldt daarnaast dat 3 maanden na de totstandkoming van de Overeenkomst de prijzen slechts verhoogd kunnen worden indien Verkoper dit bepaald heeft en: a) deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen of; b) Koper de Overeenkomst op kan zeggen c.q. kan ontbinden vanaf de dag waarop de prijsverhoging ingaat. 
 
Artikel 6.     Uitvoering van de Overeenkomst 
6.1    Verkoper spant zich ervoor in de Overeenkomst zorgvuldig, tijdig en naar beste kunnen uit te voeren. 

6.2    Behoudens uitdrukkelijk bezwaar van Koper heeft Verkoper indien en voor zover een goede uitvoering van de Overeenkomst dit vereist, het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. 

6.3    Koper draagt zorg dat alle gegevens, waarvan Verkoper aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan Koper redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst, tijdig aan Verkoper worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Verkoper zijn verstrekt, heeft Verkoper het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten.

Artikel 7.     Retourneren
7.1    Ingeval Koper tevens Consument is, dient de retounering van het gekochte binnen 14 dagen na levering van de goederen te geschieden, mits de bij de betaling afgegeven aankoopbon of factuur daarbij aan Verkoper wordt overlegd. Na aanmelding van de retour heeft Koper 14 dagen om het gekochte retour te sturen. De terugbetaling van het betaalde bedrag geschiedt binnen 14 dagen na aanmelding van de retour. Ingeval Koper niet tevens consument is dient de retounering van het gekochte binnen 7 dagen na levering van de goederen te geschieden. Tenzij dit naar oordeel van Verkoper onredelijk is. De retourkosten komen in alle gevallen geheel voor rekening van Koper. 

7.2    Tijdens de hiervoor bedoelde termijn zal Koper zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien Koper gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, zal Koper het product met alle geleverde toebehoren en – voorzover redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan Verkoper retourneren conform de door Verkoper verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
7.3    Het herroepingsrecht van Koper is uitgesloten wat betreft zaken: a) die door Verkoper tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van Koper; b) die duidelijk persoonlijk van aard zijn; c) die gebruikt/ tweedehands zijn; d) die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden.

Artikel 8.     Verplichtingen Koper 
8.1    Koper is verplicht om bij de uitvoering van de Overeenkomst door Verkoper al datgene te doen, dat redelijkerwijs nodig of wenselijk is om een tijdige levering door Verkoper mogelijk te maken, zulks in het bijzonder door het onverwijld beantwoorden van vragen van Verkoper.

Artikel 9.     Levering
9.1    Levering vindt plaats op de bij het plaatsen van de bestelling op de website van Verkoper overeengekomen wijze. Indien noodzakelijk wordt emballage tegen kostprijs berekend en niet teruggenomen. De noodzakelijkheid wat betreft het gebruik van emballage is ter beoordeling van Verkoper. 

9.2    De door Verkoper te leveren zaken of diensten voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik zijn bestemd, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. 

9.3    Het is Verkoper toegestaan de te leveren zaken in gedeelten te leveren. Hieronder wordt mede verstaan de levering van goederen van een samengestelde order, afzonderlijk te factureren. 

Artikel 10.    Termijnen van levering
10.1    Opgegeven (op)leveringstermijnen zijn geen fatale termijnen en dienen slechts ter indicatie, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen. Bij niet tijdige (op)levering dient Koper Verkoper schriftelijk in gebreke te stellen. 

10.2    De (op)leveringstermijnen zijn vastgesteld in de verwachting dat er geen beletselen voor Verkoper zijn om de producten te leveren of de werkzaamheden ter hand te nemen.

10.3    De opgegeven (op)leverings-termijnen vangen aan na ontvangst van de eventueel overeengekomen vooruitbetalingen en alle door Koper of andere partijen te verstrekken informatie, documenten, eventuele materialen en dergelijke.

10.4    De binding van Verkoper aan een overeengekomen (op)leverings-termijn vervalt als Koper enige uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt dan wel niet datgene doet dat redelijkerwijs nodig is of wenselijk is om een tijdige levering van de zaken door Verkoper mogelijk te maken. 

10.5    Bij overschrijding van een overeengekomen uiterste leveringstermijn heeft Koper die tevens als Consument valt aan te merken het recht zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst de Overeenkomst ontbonden te verklaren en/of schadevergoeding te verlangen.

10.6    Wanneer bestelde goederen na het verstrijken van de leveringstermijn niet door Koper zijn afgenomen, staat het verkochte voor rekening en risico van Koper opgeslagen en is Verkoper gerechtigd de redelijke kosten ter bewaring van het verkochte bij Koper in rekening te brengen. 

Artikel 11.     Verzending 
11.1    Ingeval Koper tevens Consument is, berust het risico van beschadiging en/of vermissing van zaken bij Verkoper tot het moment van bezorging aan Koper of een door hem aangewezen derde. In alle overige gevallen rust het risico bij Koper. 

11.2    Bij Poststukken/ facturen verzonden met een service binnen Nederland geldt als verzonden de datum genoemd op de poststukken/factuur. Koper gaat hiermee bij voorbaat akkoord. Koper kan zich derhalve niet beroepen op het niet hebben ontvangen van poststukken/ facturen.

11.3    Koper staat in voor de juistheid van de door haar verstrekte (digitale) gegevens om de poststukken/ facturen op een correcte wijze te doen toekomen. 

Artikel 12.     Betaling
12.1    Tenzij anders overeengekomen, dient de betaling door Koper te geschieden voorafgaand of bij de aflevering van de door Verkoper aan Koper te leveren zaken.

12.2    Koper is gerechtigd bij het aangaan van de Overeenkomst een aanbetaling van minimaal 25% en – ingeval Koper tevens Consument is - maximaal 50% van de overeenkomen prijs te verlangen. Wanneer aanbetaling is bedongen, kan Koper geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen aanbetaling heeft plaatsgevonden.

12.3    De tussen Verkoper en Koper overeengekomen betalingstermijn geldt als fatale termijn in de zin van artikel 6:83 sub a BW. Bij overschrijding van de betalingstermijn is Koper van rechtswege in gebreke zonder dat enige nadere ingebrekestelling of sommatie vereist is. Gedurende het verzuim is Koper aan Verkoper een contractuele rente verschuldigd van 1.25% per maand over het openstaande bedrag. Alle (buiten)gerechtelijke kosten voor de invordering van facturen – met een minimum van 15% over het te incasseren bedrag – komen voor rekening van Opdrachtgever. 

12.4    Indien Koper tevens Consument is, is Koper ingeval van verzuim pas buitengerechtelijke kosten verschuldigd nadat hij is aangemaand om binnen 14 dagen te betalen en hij daarbij tevens is gewezen op de gevolgen van het uitblijven van betaling. De buitengerechtelijke kosten bedragen voor de Consument: 

Hoofdsom tot en met Toepasselijk rentepercentage
€ 2.500 of minder 15% over de hoofdsom (met een minimum van € 40)
€ 5.000 € 375 + 10% over (hoofdsom – € 2.500)
€ 10.000 € 625 + 5% over (hoofdsom - € 5.000)
€ 200.000 € 875 + 1% over (hoofdsom - € 10.000)
Boven de € 200.000 € 2.775 + 0,5% over (hoofdsom - € 200.000)

Nb. De vergoeding kan nimmer meer bedragen dan €6.775. 

12.5    Ingeval van ontbinding of opschorting als hiervoor bedoeld zullen alle vorderingen van Verkoper op Koper onmiddellijk opeisbaar zijn.

Artikel 13.     Eigendomsvoorbehoud
13.1    Zolang geen volledige betaling van openstaande facturen (en eventuele vergoeding van rente en incassokosten) heeft plaats gevonden, blijven de door Verkoper geleverde zaken eigendom van Verkoper. 

13.2    Verkoper heeft het recht de door haar geleverde zaken terug te vorderen en tot zich te nemen, indien Koper haar verplichtingen niet nakomt of indien zij liquideert, surseance van betaling aanvraagt of heeft verkregen, in staat van faillissement wordt verklaard of beslag op de goederen worden gelegd. Koper is gehouden Verkoper onverwijld op de hoogte te stellen indien voornoemde omstandigheden zich voordoen. 

13.3    Koper is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verkopen, verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.

13.4    Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is Koper verplicht Verkoper zo snel als redelijkerwijs mogelijk daarvan op de hoogte te stellen.

13.5    Ingeval Verkoper aanspraak maakt op haar eigendomsvoorbehoud, is Koper gehouden op eerste verzoek van Verkoper alle medewerking te verlenen om Verkoper in staat te stellen de goederen terug te nemen en zal Koper Verkoper zo nodig toegang verschaffen tot de locaties waar deze zaken staan opgeslagen. 

13.6    Indien Koper de verplichtingen zoals voortvloeiend uit dit artikel niet nakomt, verbeurt zij aan Verkoper een direct opeisbare boete ad EUR 50.000, te vermeerderen met EUR 5.000 per dagdeel zolang Koper volhardt in haar weigering tot nakoming, zonder dat daartoe een voorafgaande ingebrekestelling vereist is. 

Artikel 14.    Garantie
14.1    Verkoper garandeert gedurende de periode van één jaar na levering dat de goederen voldoen aan de eigenschappen die Koper op grond van de Overeenkomst mocht verwachten en geschikt zijn voor het doel waarvoor zij bestemd zijn. 

14.2    De door Verkoper geleverde materialen voldoen aan de kwaliteit zoals in de branche gebruikelijk is. Ondergeschikte afwijkingen, bijv. met betrekking tot kleur, maat, model, dikte of gewicht, gelden niet als een gebrek en vallen niet binnen de garantie. Verkoper is hiervoor niet aansprakelijk. 

14.3    Ten aanzien van de door Verkoper geleverde materialen waarvan Verkoper niet de fabrikant c.q. leverancier is, gelden slechts de door deze fabrikant c.q. leverancier gestelde garantiebepalingen.

14.4    Gedurende de garantieperiode stelt Koper Verkoper in de gelegenheid de gebreken aan het product te (doen) herstellen, tenzij anders overeengekomen. 

14.5    Koper kan geen beroep op deze garantieregeling doen indien het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik van de geleverde materialen resp. goederen of indien zonder Verkoper haar uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming Koper of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel hebben trachten aan te brengen aan de materialen resp. goederen, dan wel de materialen resp. goederen hebben aangewend voor andere doeleinden dan waarvoor zij volgens de Overeenkomst bestemd zijn. Ditzelfde geldt voorzover sprake is van normale slijtage. 

14.6    De verleende garantie geldt onverminderd de rechten die Koper heeft op basis van de wet. 

Artikel 15.     Klachttermijn gebreken
15.1    Op straffe van verval van rechten is Koper verplicht het geleverde bij levering – althans zo spoedig als mogelijk d.w.z. binnen 48 uur na ontvangst - te (laten) onderzoeken. Hierbij dient Koper na te gaan of het geleverde aan de Overeenkomst beantwoordt.

15.2    Op straffe van verval rechten is Koper gehouden de eventueel constateerde gebreken binnen 10 dagen te melden bij Verkoper, onder vermelding van een duidelijke omschrijving van de aard en de omvang van het gebrek. 

15.3    Voor verwerkte goederen kan Koper geen aanspraak meer maken op herstel of vervanging.

15.4    Verkoper dient in staat te worden gesteld ingediende reclames te onderzoeken, op straffe van verval van aanspraken van Koper.

15.5    Indien naar oordeel van Koper sprake is van een gebrek en voor het overige aan alle voorwaarden in de hiervoor genoemde leden is voldaan, zal Koper het gebrek herstellen door naar haar keuze ofwel de gebrekkige goederen te vervangen, ofwel de overeengekomen prijs voor de gebrekkige goederen te restitueren. Verkoper is hiertoe pas gehouden na ontvangst van de gebrekkige goederen in originele staat.

Artikel 16.     Aansprakelijkheid
16.1    De navolgende artikel leden (lid 2 – 5) zijn enkel van toepassing op de verhouding tussen Verkoper en Koper wanneer Koper niet tevens als Consument kwalificeert. 

16.2    Verkoper is slechts aansprakelijk voor de directe schade geleden door Koper, die rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van haar toerekenbare gedragingen of nalatigheden. De aansprakelijkheid van Verkoper, uit welke hoofde dan ook, is beperkt tot het daadwerkelijk betaalde factuurbedrag althans het deel van de factuurwaarde dat betrekking heeft op de aansprakelijkheid.

16.3    Indien Verkoper haar aansprakelijkheid is gedekt door haar aansprakelijkheidsverzekering dan beperkt de schade zich tot het door haar verzekeraar uitgekeerde bedrag.

16.4    Aansprakelijkheid voor gevolgschade (waaronder, maar niet beperkt tot overlijdens- en letselschade, bedrijfsschade, winstdervingen en/of stagnatieschade) is te allen tijde uitgesloten. Ook is uitgesloten Verkoper haar aansprakelijkheid voor de door Koper dan wel derde geleden schade die het gevolg is van onjuist en/of ondeskundige gebruik van door Verkoper geleverde zaken.

16.5    Indien Verkoper uit welke hoofde dan ook aansprakelijk is tot vergoeding van schade, zal bij een geringe waarde van de gegeven Overeenkomst de schade dienovereenkomstig gematigd worden. Indien Verkoper door toedoen van Koper, direct dan wel indirect, een derde schade berokkenen en de derde Verkoper aansprakelijk stelt, dan is Koper verplicht Verkoper te vrijwaren.

Artikel 17.    Overmacht
17.1    Verkoper is niet gehouden tot het nakomen van op haar rustende verplichtingen en schade te vergoeden indien zij verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt mede, maar niet limitatief verstaan: het niet of niet deugdelijk functioneren van de pers, het wegvallen van internet of telecommunicatieverbindingen ongeacht de oorzaak, tekortkoming van door haar ingeschakelde derden, verkeersopstopping, werkstakingen, gebrekkigheid van zaken, materialen, documenten, hardware, software, problemen met transportmoeilijkheden of belemmeringen van welke aard dan ook waardoor het vervoer van werknemers van Verkoper of door Verkoper verkochte zaken of gemonteerde producties of door haar ingeschakelde derden wordt gehinderd of belemmerd, ziekte van haar werknemers of door haar ingeschakelde derden, oorlog, onlusten, overstroming, brand, stakingen, blokkade, oproer e.d., dit alles voorkomend bij Verkoper en/of bij haar ingeschakelde derden en/of bij Koper. 

17.2    Indien een overmacht situatie langer dan één week (zeven dagen) heeft geduurd, heeft Verkoper het recht om de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk schriftelijke te ontbinden (overeenkomstig artikel 6:265 Burgerlijk Wetboek). Hetgeen reeds ingevolge de Overeenkomst gepresteerd is, wordt in dat geval naar verhouding afgerekend, zonder dat partijen elkaar overigens iets verschuldigd zullen zijn.

Artikel 18.     Toerekenbaar tekortschieten en ontbinding 
18.1    Indien Koper ondanks behoorlijke ingebrekestelling nalatig blijft in nakoming van zijn verplichtingen, alsmede indien hij in staat van faillissement wordt verklaard, surséance van betaling aanvraagt, onder curatele wordt gesteld, zijn bedrijf staakt of overdraagt, in liquidatie treedt of indien op zijn zaken geheel of gedeeltelijk beslag wordt gelegd of hij komt te overlijden, zal Verkoper gerechtigd zijn de met Koper gesloten Overeenkomsten zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst te ontbinden dan wel de uitvoering daarvan op te schorten. 

18.2    Onverminderd het bepaalde in het Burgerlijk Wetboek heeft Koper in de in het in lid 1 bedoelde geval, het recht haar verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten en/of de overeenkomst geheel of ten dele zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden en schadevergoeding te vorderen, zulks te harer keuze.

Artikel 19.     Annuleringen
19.1    Indien Koper de Overeenkomst annuleert en/ of de goederen weigert af te nemen, is hij gehouden de gehele overeengekomen prijs aan Verkoper te voldoen. Tevens vrijwaart Koper Verkoper voor vorderingen van derden als gevolg van de annulering van de opdracht en/ of weigering van de goederen.

19.2    Het voorgaande artikellid geldt niet ingeval Koper tevens Consument is. In dergelijk geval is Koper gerechtigd de Overeenkomst te annuleren zonder dat hij daartoe gehouden is de gehele overeengekomen prijs aan Verkoper te voldoen, indien: a) de prestatie nog niet geleverd is, of; b) deze niet in een redelijke verhouding staat tot de reeds gemaakte kosten of tot de reeds geleverde prestatie. 

19.3    In voorgaande gevallen zullen partijen in gezamenlijk overleg treden wat betreft de aan de annulering verbonden kosten. 

Artikel 20.    Retentierecht.
20.1    Verkoper is gerechtigd goederen van Koper die zij onder zich heeft, onder zich te houden tot voldoening van alle aanspraken die zij op Koper heeft uit welke hoofde dan ook, tenzij Koper voor deze aanspraken andere naar het oordeel van Verkoper genoegzame zekerheid stelt. 

20.2    Indien Koper na daartoe ingebreke te zijn gesteld volhardt in haar weigering de vorderingen van Verkoper te voldoen heeft Verkoper het recht de in lid 1 bedoelde goederen van Koper te verkopen en zich uit de opbrengst te verhalen.

Artikel 21.     Intellectuele en industriële eigendom 
21.1    Verkoper behoudt de intellectuele en industriële eigendom van alle door haar verstrekte zaken of diensten, zoals tekeningen, vindingen, programmatuur, ontwerpen, offertes, vormgeving, kleuren, fabricage, materiaalkeuze, merken etc. Het is Koper niet toegestaan veranderingen in de zaken aan te brengen, tenzij uit de aard van het geleverde anders volgt of partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen. De in het kader van de Overeenkomst eventueel door Verkoper tot stand gebrachte ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software en andere materialen of (elektronische) bestanden, blijven eigendom van Verkoper, ongeacht of deze aan Koper of aan derden ter hand zijn gesteld, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen. Alle door Verkoper eventueel verstrekte stukken, zoals ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software, (elektronische) bestanden enz., zijn uitsluitend bestemd om door Koper te worden gebruikt en mogen niet door Koper zonder voorafgaande toestemming van Verkoper worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden worden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit. 

Artikel 22.    Persoonsgegevens
22.1    Verkoper verwerkt alle in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst verzamelde persoonsgegevens van Koper uitsluitend conform de bepalingen zoals opgenomen in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). 

22.2    Verkoper zal hierbij de vereiste technische en organisatorische maatregelen treffen teneinde de persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of enige andere vorm van onrechtmatige verwerking. Meer informatie over hoe Verkoper persoonlijke gegevens verwerkt, is te vinden in Verkoper haar privacyverklaring, welke raadpleegbaar is via https://www.hegobuiten.nl/privacy-verklaring.

Artikel 23.     Toepasselijk recht/geschillen 
23.1    Op alle door Verkoper gesloten overeenkomsten en/ of verrichte handelingen is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing; deze overeenkomsten en/ of handelingen worden geacht in Nederland te zijn gesloten, respectievelijk verricht. Toepassing van het “Weens Koopverdrag” wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

23.2    Alle geschillen, waaronder ook Buitenlandse geschillen, voortvloeiende uit de tussenpartijen gesloten overeenkomsten, daaronder begrepen de enkele invordering van het verschuldigde, zullen voor de Burgerlijke Rechter van de vestigingsplaats van Verkoper indien zij dit wenst, aanhangig worden gemaakt voor zover de Burgerlijke Rechter daartoe wettelijk bevoegd is.

Artikel 24.    Wijzigingen 
24.1    Verkoper behoudt zich het recht voor de inhoud van deze Algemene Voorwaarden op elk gewenst moment te wijzigen. Verkoper stelt Koper hiervan tijdig op de hoogte. 

24.2    Ingeval de wijziging met zich meebrengt dat aan Koper een prestatie wordt verschaft die wezenlijk van de oorspronkelijke prestatie afwijkt, heeft Koper de bevoegdheid de Overeenkomst te ontbinden per datum waarop de gewijzigde Algemene Voorwaarden in werking treden.

www.hegobuiten.nl gebruikt cookies om de website te verbeteren en te analyseren, voor social media en om ervoor te zorgen dat je relevante advertenties te zien krijgt. Als je meer wilt weten over deze cookies, klik dan hier voor ons cookie beleid. Bij akkoord geef je www.hegobuiten.nl toestemming voor het gebruik van cookies op onze website.
 Cookies NIET accepteren